Hort

Facilita la interacció social amb els diferents col·lectius del barri.

Fomenta el respecte del medi ambient i la sostenibilitat tot participant en el procés de cultiu ecològic de diferents productes de consum habitual.
S’utilitzen les eines pròpies de l’horticultura.